top of page

Algemene Voorwaarden 

juni 2015

Malve Dau ZielenZaken is een initiatief van Malve Dau Persoonlijk & Beeldend Begeleider.

Kamer van Koophandel: 34239016

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot coaching, psychosociale begeleiding en training welke door Malve Dau Persoonlijk & Beeldend Begeleider (hierna Malve Dau) zijn aangegaan.

1.2. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Malve Dau, en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Algemene voorwaarden voor het verblijf in Retraitehuis Bloeiplaats zijn op de site van het retraitehuis te vinden.

 

2. De overeenkomst

2.1. De overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. De opdrachtgever ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraken.

2.2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op basis van informatie verstrekt door de opdrachtgever aan Malve Dau.

2.3. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst draagt de opdrachtgever zorg voor een tijdige verstrekking van informatie aan Malve Dau.

2.4. De in het kader van de overeenkomst verkregen gegevens zullen door Malve Dau vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan derden verstrekt worden. Vertrouwelijke en persoonlijke gegevens aan Malve Dau meegedeeld door de in opdracht van de opdrachtgever begeleide persoon, zullen eerst na diens toestemming aan de opdrachtgever of derden worden meegedeeld.

3. Coaching

3.1. Malve Dau zal zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inspannen om al datgene te doen wat in redelijkheid verwacht mag worden om de overeenkomst naar tevredenheid van de opdrachtgever te vervullen.

3.2. Indien zulks naar de mening van Malve Dau noodzakelijk mocht zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, zal in overleg met de opdrachtgever andere deskundigheid worden ingezet. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Tarieven

4.1. Malve Dau zal haar werkzaamheden en de bij de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten aan de opdrachtgever factureren inclusief de omzetbelasting.

4.2. Betalingen van de facturen dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

4.3. Eventuele incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Indien Malve Dau aansprakelijk mocht zijn voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag.

5.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststellling van de oorzaak en de omvang van de schade; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om directe schade te herstellen; - redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.

5.3. Malve Dau is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Wijziging en annulering

6.1. Wijzigingen of afmeldingen van afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden aangegeven.

6.2. Bij afzeggen van een afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan het geplande gesprek of bij het niet verschijnen bij een gemaakte afspraak wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

6.3. De annuleringsvoorwaarden voor een verblijf in Retraitehuis Bloeiplaats zijn op de website van het retraitehuis vermeldt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1. Op iedere overeenkomst tussen Malve Dau en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

7.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijnen welke niet tussen partijen in onderling overleg opgelost kunnen worden , worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

bottom of page